Home

Boverket översiktsplan

Här kan du läsa mer om Boverkets ÖP-modell 2.1. Arkivering. När ett beslut att anta eller ändra en översiktsplan har fått laga kraft ska kommunen enligt PBL utan dröjsmål skicka vissa handlingar till bland annat Boverket och länsstyrelsen. De handlingar som ska skickas ska vara lämpliga för arkivering På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. I planeringsstrategin ska kommunerna bland annat pröva översiktsplanens aktualitet. Kommunerna ska under perioden efter valet 2022 och senast 11 september 2024 ha antagit en planeringsstrategi

Kulturvärdena tillhör de allmänna intressen som ska behandlas i en översiktsplan. Genom översiktsplanen kan kulturvärdena sättas in i ett större sammanhang. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring som visar hur kommunen anser att den fysiska miljön bör användas och utvecklas på kort och lång sikt. Inom ramen för översiktsplaneprocessen kan en framtidsdiskussion föras. På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. På följande sidor kan du läsa mer om processen att upprätta eller ändra en översiktsplan samt hur denna process integreras med den strategiska miljöbedömningen Här kan du läsa Boverkets vägledning om översiktsplanens nytta, funktion, innehåll och utformning. Du kan även läsa om att arbeta med hållbar utveckling eller klimatanpassning i översiktsplaneringen 13 Översiktsplanens utformning. 14 Översiktsplan från Järfälla kommun. 15 Översiktsplanekartan. 15 Utvecklingsstrategi 15 Användning 15 Hänsyn. 16 Att hålla översiktsplanen aktuell 17 Aktualitetsprövning. 18 Ändra en översiktsplan eller ta fram en ny. 19 Intern samverkan och resurser 19 Dialog 20 Konsekvenser 21 Samråd 21 Utställnin

Bild: Boverket I begreppet översiktsplan ryms, förutom den stora kommuntäckande översiktsplanen, även tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. De behandlar ett särskilt tema, t.ex. landsbygdsutveckling eller vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, t.ex. tätort eller skidanläggning Boverkets modell för översiktsplan. I arbetet med att ta fram Översiktsplan Eslöv 2035 har Eslövs kommun valt att arbeta utifrån Boverkets förslag till modell för översiktsplan. Metoden innebär att översiktsplanen är uppdelad i de tre områdena; markanvändning, utvecklingsstrategier och hänsyn På Boverket kan du läsa mer om hur en översiktsplan tas fram och vad som ska ingå. Viktigt att hålla översiktsplanen aktuell Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Boverket. Översiktsplaner. Telefonnummer Kundcenter: 0431-770 00 E-post bastads.kommun@bastad.se Lämna dina synpunkter Om webbplatsen Tillgänglighetsredogörelse Hantering av personuppgifter. Translate Det första steget mot en GIS-baserad, digital översiktsplan är förarbetet. Det där osynliga, kanske ibland långsamma arbetet, som inte alltid kommer att vara synligt i slutändan. Men utan en ordentlig datamodell, en väl utformad bakgrundskarta eller tydlig plan för arbetet kommer slutresultatet aldrig bli så bra som det kan bli. Detta inlägg i serien a

Översiktsplanen - PBL kunskapsbanken - Boverket

 1. Läs mer om översiktsplanering på boverket.se. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun . Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen.
 2. Översiktsplan och strategisk planering. Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Andra översiktliga strategiska planer ger också vägledning för utveckling av till exempel bebyggelse, trafik och grönområden. Utsikt Borråkra
 3. En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första stycket har löpt ut, om inte fullmäktige innan dess antar en planeringsstrategi. Lag (2020:76). 26 § Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet

Översiktsplanens innehåll och hantering regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) och delvis i Miljöbalken (MB). Boverket anger om översiktsplanens roll och innehåll: Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitets-normer Översiktsplan (tidigare generalplan) är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och som avser ett dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras Ny översiktsplan tas fram - Båstad en av Boverkets pilotkommuner. Dessutom har Båstad valts ut som en pilotkommun av Boverket. - De har velat ha olika typer av kommuner Översiktsplan 2010. Översiktsplanen är ett av kommunens grunddokument för att bygga det nya Täby. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen utgår ifrån Täbys vision, som syftar till att utveckla Täby till en stark del av Stockholmsregionen

Aktualitetsprövning av översiktsplaner - PBL - Boverket

 1. Boverket har lanserat version två av sin översiktsplanemodell. Den ger stöd för innehåll, 2018 infördes en ny bestämmelse i PBL kap 3 om översiktsplan som innebär att kommuner ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning,.
 2. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om översiktsplanering. Handlingarna till den gällande översiktsplanen ligger under fliken gällande översiktsplan. Geografiska delområden av kommunen kan omfattas av fördjupade översiktsplaner
 3. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. En aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020
 4. På Boverkets hemsida finns mer information om processen kring översiktsplanen. Ny översiktsplan för Båstads kommun Båstad kommuns nya översiktsplan utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för.
 5. Järfällas översiktsplan. Läs mer om processen att ta fram en översiktsplan på Boverkets webbplats. Fördjupade översiktsplaner. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett förtydligande av ett specifikt delområde i översiktsplanen och är mer detaljerad. I Järfälla kommun hur vi en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden
 6. Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Förordning (2013:308)
 7. Boverket är en svensk central förvaltningsmyndighet, tillkommen 1988 genom sammanläggning av tidigare Bostadsstyrelsen och Statens planverk (Planverket). Myndigheten är lokaliserad till Karlskrona.. Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.Verket arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen, i samverkan med andra för att människor ska ha.

Ny översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan antogs 2002. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram. Bollebygd om 20 å Besök Boverkets kunskapsbank för mer information om vad en översiktsplan är. Hur tas översiktsplanen fram? Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med och beslutet av den nya översiktsplanen (ÖP 2040) Här kan du läsa om vad en översiktsplan är. Gällande översiktsplan Läs mer om översiktsplanering (Boverket) Höganäs kommun. Besöksadress Stadshuset Centralgatan 20 263 38 Höganäs. Hitta hit. Leveransadress Centralgatan 20 263 38 Höganäs. Organisationsnummer 212000-1165 Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner

Boverkets film hyllar Bodens översiktsplan Boverket har spelat in en utbildningsfilm där samhällstrategerna Emma Lundqvist och Sofia Bergvall från Bodens kommuns samhällsbyggnadskontor medverkar Bild: Boverket Foto: Boverket. Det är plan- och bygglagen som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur samråd ska ske. På bilden intill ser du processen för att ta fram en översiktsplan. Så här börjar processen. När en översiktsplan ska förnyas eller ersättas börjar processen med att kommunen arbetar fram ett preliminärt.

byggnadsplan ersattes av översiktsplan och detaljplan. Ambitionen med den nya PBL från 2011 är . att förenkla plan- och byggprocessen och samtidigt skärpa kontrollen av byggandet. är Boverkets konstruktionsregler (EKS) och Boverkets byggregler (BBR). Allmänna råd. Allmänna råd får ges ut av myndigheter Your browser is currently not supported. Please note that creating presentations is not supported in Internet Explorer versions 6, 7. We recommend upgrading to the. Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats. Översiktsplan Orsa. Den kommuntäckande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019 och den 1 november 2019 vann den laga kraft. Översiktsplan för Orsa kommun. Samrådsredogörelse, anonymiserad; Särskilt utlåtande, anonymisera

Översiktsplan och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket

Om Vision Sverige 2025. Sverige 2025 visar var Sverige bör vara år 2025 för att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra nationella mål som rör fysisk samhällsplanering Nedanför listas Boverkets äldre webbseminarier. Följ länken för att se Boverkets aktuella webbseminarier på Boverkets webbplats. De webbseminarier som är publicerade före juni 2017 kan inte spelas upp i din webbläsare om inte webbläsarens inställningar tillåter flash

Botkyrkas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Efter en översyn blev planen aktualitetsförklarad av kommunfullmäktige 26 april 2018. Då beslutades om ändringar som fördes in i ett särskilt dokument. Översiktsplanen ger utrymme för 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetstillfällen Kommuntäckande översiktsplan. En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. Av kommunens översiktsplan framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Här kan du ta del av gällande översiktsplan, ÖP02. Tillägg till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen. I begreppet översiktsplan ryms förutom den kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen Webbseminariumet Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan som hölls den 27 september 2018 hos Boverket spelades in och kan nu ses i efterhand. Miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan (Boverket) Mer information. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser; Sveriges miljömå

Process för översiktsplanering och strategisk - Boverket

Översiktsplanering - Boverket kunskapsbanken Aktualitetsprövning av Vårgårda kommuns översiktsplan, mandatperiod 2014-2018 Plan- och bygglag (2010:900) Sveriges riksda En översiktsplan är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Översiktsplanen är kommuntäckande och ska bidra till att nå kommunens övergripande vision, Karlskoga vision. Upprättas av kommunstyrelse

Översiktsplan - PBL kunskapsbanken - Boverket

Detaljplan och översiktsplan. Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden. Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplats. Ny kommunomfattande översiktsplan tas fram Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun Översiktsplan 2006 för Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen i november 2009, men arbetet var färdigt 2006. Klicka på plusen till höger för att få upp de handlingar som hör till Översiktsplan 2006 Projekt som följer översiktsplanens vilja kan behöva en fördjupad översiktsplan för att avgöra markanvändningen mer detaljerat. Med detaljplaner får kommunen juridiskt reglera användningen av mark- och vattenområden. Boverket - Översiktsplanering Boverket.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen. Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen beskriver kommunens mål och visioner och hur kommunen ska nå en långsiktigt hållbar utveckling Antagandebeslut översiktsplan. Justerat protokoll. Tjänsteutlåtande. Bilagor översiktplan. Samrådsredogörelse. Särskilt utlåtande. Miljökonsekvensbeskrivning. Om översiktsplanering på Boverket. Lagar som styr översiktsplanen. Plan- och bygglagen (2010:900) Plan- och bygglagen (1987:10) Miljöbalke Boverkets ÖP-modell går ut på en övergripande struktur med tre aspekter. Utvecklingsstrategi, användning samt värden och hänsyn. En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, både av professionella och av privatpersoner Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket. Lag (1990:1365). 9 § Särskilda bestämmelser om tekniska egenskarav på byggnader och andra anläggningar samt om byggprodukter finns i lagen (1994:847) om tekniska egenskarav på byggnadsverk, m.m. Lag (1994:852). 2 kap

Miljöbedömning översiktsplan - ett processverktyg - PBL

Översiktsplan för Älvdalens kommun 2019-2030 Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg Det kan också finnas fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan. Översiktsplan 2030.pdf. Arbetet med en ny översiktsplan har startat. Karlskrona kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan, Översiktsplan 2050. Den nya översiktplanen kommer att peka ut den strategiska utvecklingen för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt. Här kan du läsa mer om Översiktsplan 2050

Översiktsplanering, Boverket. Arbete med ny översiktsplan. Hur ska Eksjö kommun se ut i framtiden? Vilka områden ska bebyggas och hur ska vägar och vattenledningar planeras? Ja, de frågorna och flera till ska få svar i en ny översiktsplan som ska börja ta form under 2020 Boverket ska ta fram vägledning för kommunerna om hur funktionshindersperspektivet bör behandlas i kommunens översiktsplan. För att stödja och stärka kommunernas arbete med tillgänglighetsfrågor inom översiktsplaneringen ska Boverket ta fram en vägledning som stöd för kommunerna i hur tillgänglighet, delaktighet och funktionshindersperspektiv ska kunna implementeras i kommunens. Översiktsplan och detaljplaner Översiktsplanen visar den långsiktiga utvecklingen för markanvändning och byggande på hela Tjörn. En detaljplan beskriver mer i detalj hur mark och vatten i olika områden ska användas och hur bebyggelsen ska se ut

Översiktsplanering - Malung-Säle

 1. Översiktsplan. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det finns en kommun­omfattande översiktsplan och fördjupande översiktsplaner inom vissa områden. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument
 2. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas. Översiktsplanen innehåller bland annat information om hur kommunen vill utveckla stads- och landsbygd, vilka områden som är lämpliga att bebygga, och vilka områden som av olika anledningar inte är lämpliga att bebygga
 3. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är en långsiktig ledstjärna som ger stöd och underlag för kommande planering, till exempel i bygglov och detaljplaner. Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar

Video: Översiktsplan - Eslövs kommu

Västerås översiktsplan och dess fördjupningar. Översiktsplanering, Boverket. Övriga utredningar. Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­redning innan vi kan gå vidare med en detalj­plan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Ofta finns det möjlig­het att lämna synpunkter även på dessa ut. Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd genomför i dag torsdag den 3 september gemensamt en dialog om framtidens arkitektur, form, design, En plan- och byggprocess som är helt digital - hela vägen från översiktsplan till ditt färdiga hus Boverket har uppmärksammat Boden för deras sätt att ta med klimatförändringarna i sin nya översiktsplan. - Det är kanske vår länsstyrelse som lyft fram oss eller så har Boverket upptäckt Bodens kommuns översiktsplan genom sin egen omvärldsbevakning. Boden och Östra Göinge har lyfts fram som två goda exempel, säger Sofia Bergvall Alingsås kommuns nu gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018, §182. Översiktsplanen är ett strategiskt och politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen Översiktsplan Övergripande markanvändning. I Munkedal finns det en Översiktsplan från 2014 som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som ska underlätta för kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning. Detaljplane

Översiktsplanering Säter kommu

Planprocessen - Sotenäs kommun

Boverket vägleder och följer upp översiktsplaneringen som kommuner och landsting arbetar med. De samordnar Enkätundersökning flackarp-höjebromölla fördjupad översiktsplan identitetsbärare Instagramtävling Livsoas 2039 Livsoas2039 Medborgardialog samråd stadsplanering Tidig dialog Översiktsplan. Sidor. Om översiktsplanen. Översiktsplan ÖP 2010. En kommuntäckande Översiktsplan (ÖP) är den långsiktiga visionen för kommunens utveckling och ger vägledning och rekommendationer inför beslut om till exempel planering ny bebyggelse och infrastruktur. Aktualiteten för en ÖP avtar med åren Fördjupad översiktsplan Åseda. Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centralort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer och regioner Kommunens översiktsplan fastställdes av kommunfullmäktige 2011. Boverkets information om översiktsplanering (boverket.se, öppnas i nytt fönster) Det här kan stora investeringar i kommunen betyda för dig (pdf 22 MB, öppnas i nytt fönster) Storumans kommun

Gällande översiktsplan och antagna strategier. Genom politiskt antagna översiktsplaner, strategier och program anger kommunen en viljeinriktning för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer på lång sikt ska användas och utvecklas Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun pågår. En översiktsplan tar ett helhetsgrepp om kommunens utveckling och visar hur kommunen vill utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är en av kommunens viktigaste planer och är ett viktigt verktyg för att uppnå visionen Vårt Håbo 2030 Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan . Det är titeln på höstens första webbseminarium. Följ med nu på torsdag den 27 september klockan 14.00 - 15.00!.. Lyssna Kommunens samhällsplanering bidrar till att utveckla Borgholm till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om hur vi arbetar med översikts- och detaljplanering. Översiktsplanering Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan. Planen ska visa kommunens ställningstagande för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur.

Översiktsplan 2011-2016 för Uppvidinge kommun antogs av Kommunfullmäktige 2011-04-26 och finns tillgänglig på biblioteken i Åseda och Lenhovda och i kommunhuset i Åseda. Översiktsplanen 2011-2016 kan du också läsa här på webben under Länkar på den här sidan. Uppdaterad: 2020-05-06 med en ny översiktsplan. Boverkets översiktsplanemodell och digitaliserad översiktsplan Boverket har under de senaste åren arbetat med att ta fram en generell översiktsplanemodell som är tänkt att kunna användas av landets samtliga kommuner. Syftet är att få en enhetlig och lättillgänglig begreppsmodell oc På väg mot en standard för översiktsplaner - det kan vi lära av Boverkets ÖP-modell. Jon Resmark, Boverket. En utvecklad översiktsplanering Ny översiktsplan för Alingsås - tänk inte analogt om du vill göra digitalt! Malin Haraldsson, planarkitekt, Helen Ashman, planarkitekt, Eva Cruslock,. En översiktsplan ska upprättas i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet. Boverket har tagit fram en vägledning om miljöbedömningar för översikts- och detaljplan. Arbetet har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket Läs mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats>> Staffanstorps kommuns gällande översiktsplan heter Framtidens kommun - perspektiv 2038 och det går att läsa med om den här. Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan Framtidens kommun - Livsoas 2039 och det går att läsa mer om den här

Översiktsplanering - Båstads kommu

Guide till digital översiktsplanering, del 2 - GIS-Blogge

En översiktsplan beskriver hur man vill att kommunen ska utvecklas på lång sikt. Om översiktsplaner på Boverkets webbplats. Översiktsplan för Hallsbergs kommun. Bilagor till översiktsplanen. LIS-områden. Miljökonsekvensbeskrivning. Kontakta samhällsbyggnadschefen Gällande översiktsplan. Finspångs kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 23 november 2011 och redovisar de förändringar som vi kan vänta oss kommande år fram till år 2025. Översiktsplanen aktualitetprövades och kommunfullmäktige beslutade 27 januari 2016 att den fortsatt var aktuell. Temat i förslaget är hållbarhet Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas 2010-2025. 2017 undersökte kommunen om översiktsplanen fortfarande var aktuell. Kommunen kom fram till att de fördjupade översiktsplanerna för Dösjebro och Löddeköpinge inte längre gäller. Det tematiska tillägget för vindkraft gäller Arbetet med översiktsplanen börjar med att se över den befintliga planen. Är den fortfarande aktuell? Översiktsplanen bör, enligt Boverket: Kunna vägleda beslut om exempelvis bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper

Översiktsplanering - Uppsala kommu

I översiktsplanen tar vi hänsyn till behov av vägar, nya områden som är lämpliga att utveckla för bostäder och verksamheter, värdefulla grönområden och riksintressen. Vi ser även över miljö- och hälsofrågor när vi tar fram en översiktsplan Boverket bearbetar inte innehållet i kartskikten och respektive myndighet ansvarar för att informationen stämmer. De geografiska gränserna i kartan anger endast de anspråk som respektive förvaltningsmyndighet har gjort. Kommunerna tar därefter ställning till dessa områden i sin översiktsplan Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats. Översiktsplan Mora Översiktsplanen är vår vision för hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas i Mora framöver

Översiktsplanering - Uppsala kommun

Översiktsplan och strategisk planering - Kristianstads kommu

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som beskriver den fysiska utvecklingen på lång sikt. Huddinges översiktsplan beslutades 2014 och siktar mot 2030. Nu är det dags att göra ändringar i den. Bland annat för att vi behöver se ännu längre fram i tiden. Närmare bestämt till 2050 Vad är en översiktsplan och varför ska Båstad ha en sådan? - Det är lagstadgat i plan- och bygglagen att kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunen. Det är för att kunna visa i vilken riktning mark- och vattenanvändningen ska ta samt vara tydlig mot intressenter i var vi vill utveckla med bostäder och verksamheter Täby kommuns översiktsplan Det nya Täby 2010-2030 visar grunddragen i kommunens framtida markanvändning och bebyggelseutveckling. Planen är inte juridiskt bindande med är ett viktigt strategiskt instrument och underlag vid beslut och användning av mark- och vattenområden Översiktsplanering är kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring. Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera Pajala Kommuns översiktsplan antogs av fullmäktige 2010. Den innehåller ett huvuddokument, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), fördjupade översiktsplaner (FÖP) och en plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Läs mer om översiktsplanering under Mer information

Processguide - PBL kunskapsbanken - Boverket

Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling

kommunfullmäktige för beslut om översiktsplanens aktualitet/inaktualitet. När beslut har fattats anses Kommunfullmäktige ha genomfört sin aktualitetsprövning gällande Hagfors kommuns översiktsplan 2000. Beslutet ska då skickas till länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner regionplaneorgan, regioner och regionala samverkansorgan Boverket Yttrande Datum 2017-02-21 3.1.2 Diarienummer 3872/2016 Myndigheten för samhällsplanenng, byggande och boende Ertdiarienummer M2015/04128INm Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 10333Stockholm Översiktsplanens vägledande roll tydliggörs (Avsnitt 11.2.1,16.

Boverket. Boverket, central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet (till och med 2010 under Miljödepartementet) för frågor om byggd miljö och hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering och (25 av 174 ord En översiktsplan är ett omfattande dokument med övergripande strategier för hur kommunen ska utvecklas. Information om översiktsplanering på Boverkets webbplats. Dokument. 2020-02-17 Sammanställning av tidig invånardialog ÖP Forshaga. Samråd översiktsplan Forshaga kommun 2040

Översiktsplan Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark- och vattenområden bör användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. I Emmaboda kommuns översiktsplan har, förutom frågor om mark- och bebyggelse, även frågorna om framtiden i ett vidare perspektiv tagits med. Ambitionen har varit att visa en helhetssyn på Emmabodas möjligheter inför framtiden Boverkets roll • Allmän uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden • Uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden enligt 4 kap. MB • Verka för samordning av myndigheternas arbete med riksintressen Översiktsplanens roll 2017-05-16 Sida 12 Boverkets webbplats har information om processen för översiktsplanering. Gällande översiktsplan. Arboga kommuns översiktsplan antogs i mars 2018 och har utblick mot 2030. Översiktsplanen är ett måldokument som ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder,. Översiktsplan 2014 - med sikte på 2030 Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014 och är uppdelad i flera olika dokument. Planen aktualiserades under 2018 Boverket och länsstyrelserna har inte varit speciellt framgångsrik att teckna bilden av vad som måste uppnås eller att visa vägen. - översiktsplan och detaljplan (med ett eventuellt planprogram). Bygglovet kan sedan ges enkelt då allt är utrett

Dialog i samband med översiktlig fysisk planering - BoverketVägledningar om miljöbedömningar enligt 6 kapSaltkällan, Brevik 3:12 mArvidsjaur – EU 2020 och RUS som stöd för målarbetet - PBLAnnika Carlsson - IllustratörcentrumBuller och goda ljudmiljöer - Boverket"Gula lappen" visade vägen till bättre medborgardialog i

En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Lilla Edets kommun ansvarar och planerar för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. Översiktsplanen med mål, visioner och konkreta kartor är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument, och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet Boverket - Miljöbedömning översiktsplan - ett processverktyg. Kontakt kring fysisk planering Fanny Hansson Planarkitekt (detaljplanering) 0490-25 40 84 fanny.hansson@vastervik.se. Sofia Hjertqvist Planarkitekt (detaljplanering) 0490-25 40 66 sofia.hjertqvist@vastervik.se Innebörden av Boverkets nya vägledning. Mats Sjökvist, byggnadsingenjör Boverket Ingela Folkesson, byggnadsingenjör Boverket Annika Lindström, byggnadsingenjör Boverket. Region Gotland berättar om sina erfarenheter kring arbetet med att ta fram en digital översiktsplan Översiktsplan och detaljplaner Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen. Fysisk planering handlar om hur mark-och vattenområden ska användas samt var infrastruktur och bebyggelse placeras och hur den utformas

 • White population south africa.
 • Swedmark transport ab.
 • Norwegian terminal lax.
 • Ironie sprüche lustig.
 • Bruten överarm läkningstid.
 • Nationellt centrum för casemetodik.
 • Essity kontakt.
 • Sista minuten australien flyg.
 • Break even ekonomi.
 • Dark souls 2 coop with friends.
 • Vidjehortensia skugga.
 • Blaser r93 tracking.
 • Fortesa hoti blogg.
 • Köpebrev bevittning.
 • London poster ikea.
 • Skillnad mellan kolumn och krönika.
 • Meningsfullhet för äldre.
 • Röda armen våldtog.
 • Ljusreaktionen fotosyntesen.
 • Macworld idg.
 • Google analytic tracking code.
 • Hyra cykel funäsdalen.
 • Pris bokslut enskild firma.
 • Solubility of sodium hydroxide.
 • Jordning solceller.
 • Dodge challenger preis neu.
 • Söderkyl stockholm.
 • Night sky app.
 • Pgo moped kvalitet.
 • Bada i klor gravid.
 • Andelshus vemdalen.
 • Bastupanel asp göteborg.
 • Bk häcken p00.
 • Tennis på tv idag.
 • Gåskrås synonym.
 • Syrgastub hur länge räcker.
 • Forsängen öppna förskola.
 • Musikpark limburg mindestverzehr.
 • Talldungen recension.
 • Logo kaufen.
 • Dagens nyheter tyskland.